Co oznacza sygnał dźwiękowy podczas odprawy załóg balonowych? Co to jest logger i do czego służą koordynaty? Przybliżamy kilka pojęć i terminów balonowego sportu.

  • 2020-03-12 11:14:14

Aerostat - statek powietrzny lżejszy od powietrza. Balon wolny - aerostat pozostający statycznie w powietrzu, niemający napędu.

Cel - celem nazywamy miejsce określone współrzędnymi siatki mapy zawodniczej, wyznaczone przez Dyrektora Sportowego lub wybrane przez zawodnika.

Cel wybrany przez zawodnika - cel wybrany przez zawodnika powinien być łatwo dostępny dla samochodów i łatwy do przeprowadzenia precyzyjnych pomiarów. Jeżeli nie zostało to określone inaczej w danych do konkurencji celem powinno być skrzyżowanie dwóch dróg. Zgodnie z danymi konkurencji zawodnik może być zobowiązany do wybrania jednego, lub wielu celów z listy dostarczonej przez Dyrektora Sportowego lub podanych w karcie konkurencji.

Deklaracje zawodnika - zawodnik powinien jednoznacznie określić wybrany przez siebie cel koordynatami. Powinien on dodać opis szczegółów umożliwiających rozróżnienie określonego przez niego celu spośród innych znajdujących się w pobliżu. W przypadku deklaracji celu z listy celów wyznaczonych przez Dyrektora Sportowego może być użyta trzycyfrowa numeracja.

GPS Logger - jest urządzeniem, które rejestruje trasę lotu balonu i jego wysokość. Trasa zapisana w rejestrze, określa pozycję (szerokość geogr./długość geogr.), wysokość (ciśnieniową lub wysokość GPS) i czas zapisu. Urządzenia nie pozwalające zawodnikowi na wprowadzanie danych (ingerencję) dodatkowo mogą mieć zastosowanie w zależności od typu loggera.

Koordynaty - do określenia punku na mapie, wymagane jest zapisanie koordynat za pomocą ośmiu cyfr. Pierwsze cztery cyfry zachód/wschód a drugie cztery południe/północ. (Najpierw wschodnie a później północne). W przypadku deklaracji celu z listy celów wyznaczonych przez Dyrektora Sportowego może być użyta trzycyfrowa numeracja.Marker - dostarczone przez organizatora będą używane jako namiastka lądowania. Jest to wstęga z powlekanego nylonu o ciężarze 100g/m2 170 cm długości, 10 cm szerokości i zakończona obciążnikiem o wadze ok. 70g. Zawodnicy są odpowiedzialni za pobranie wymaganej ilości markerów przed rozpoczęciem konkurencji. Marker nie może być w żaden sposób modyfikowany. Kara za użycie markera zmodyfikowanego lub innego niż dostarczony przez organizatora wynosi do 250 pkt. karnych w konkurencji.

Obszar rozgrywania konkurencji - jest to obszar zdefiniowany na oficjalnej mapie zawodniczej, opublikowany przed rozpoczęciem zawodów. Konkurencje nie będą rozgrywane i ich wyniki nie będą mierzone poza tym obszarem.

Odprawa główna - dotycząca regulaminów, przepisów i istotnych spraw dotyczących zawodów musi odbyć się przed rozpoczęciem rozegrania zawodów. Obecność na odprawie głównej jest obowiązkowa dla wszystkich pilotów, obserwatorów i personelu. Oficjalna lista zawodników sporządzona na podstawie obecności na odprawie głównej powinna być opublikowana jak najszybciej po odprawie głównej, ale przed pierwszą odprawą do konkurencji. Jeżeli istnieją uzasadnione przyczyny, zgłoszenie spóźnionego zawodnika może zostać przyjęte przez dyrektora, po konsultacji z jury, jednakże przed publikacją pierwszych wyników. Podklasa AX - jest to balon wolny, który uzyskuje swoją wyporność wyłącznie wskutek ogrzewania powietrza. W powłoce nie mogą znajdować się inne gazy poza powietrzem i produktami spalania.

Raport z lotu (FRF) - określający miejsce startu, miejsce lądowania oraz czasy, przybliżone rezultaty konkurencji, zgodę właściciela oraz inne istotne dane, powinien być wypełniony i podpisany przez zawodnika.

Rrzut - marker musi być przed wyrzuceniem całkowicie rozwinięty. Do wyrzucania markera nie wolno używać żadnych mechanizmów. Osoba rzucająca marker musi stać na podłodze kosza balonu. Kary za małe wykroczenia bez żadnego zysku zawodniczego: 50 punktów z konkurencji. W innym razie 50 metrów zostanie dodane zawodnikowi w najmniej korzystnym dla zawodnika kierunku.Rzut grawitacyjny - w rzucie grawitacyjnym markera wykonywanie jakichkolwiek ruchów poziomych w odniesieniu do kosza jest zakazane, a upadek markera powoduje wyłącznie grawitacja. Osoba wykonująca rzut musi trzymać kompletnie rozwinięty marker za jego wstęgę (nieobciążoną część markera) i go puścić. Marker powinien spaść z wysokości górnej krawędzi kosza. Ręka trzymająca koniec markera nie powinna wystawać za kosz. Kara: za drobne wykroczenia niedające korzyści to 50 pkt. W pozostałych sytuacjach przekroczenie tego przepisu karane jest powiększeniem odległości o 50 m w najmniej korzystnym dla zawodnika kierunku. Jeżeli marker zostanie rzucony niegrawitacyjnie i spadnie wewnątrz obszaru pomiarowego, to rezultat zostanie uznany za ważny z uwzględnieniem karnej odległości.

Znaki sygnałowe - kolorowe flagi o następującym znaczeniu mogą być wciągane na maszt sygnałowy:
- czerwona - zakaz startu, anulowane są wydane zezwolenia na start.
- zielona - zezwolenie dla wszystkich balonów na rozpoczęcie napełniania gorącym powietrzem.
- niebieska - zezwolenie na rozpoczęcie napełniania gorącym powietrzem dla (nieparzystych numerów) „niebieskiej fali balonów”.
- biała - zezwolenie na rozpoczęcie napełniania gorącym powietrzem dla (parzystych numerów) „białej fali balonów”.
- żółta - ostrzeżenie, że za pięć minut nastąpi zmiana flagi.
- różowa - dodatkowa odprawa lub zmiana wcześniej podanych informacji.
- czarna - odwołanie konkurencji
- fioletowa - zapasowa: znaczenie tej flagi będzie podane na odprawie.

Sygnał dźwiękowy może być użyty dla zwrócenia uwagi na zmianę flagi na maszcie.