2014 / Konkurencje / XV Międzynarodowe Górskie Zawody Balonowe w Krośnie

Cel deklarowany przez pilota (PDG)

Każdy pilot leci z wyznaczonego miejsca startu i stara się zrzucić marker w pobliżu celu wybranego i zadeklarowanego przez siebie przed rozpoczęciem konkurencji. 

Rezultatem jest odleglość od zadeklarowanego celu do markera (lub najbliższego celu jeżeli można deklarować więcej niż jeden cel). Najlepsza jest najmniejsza odleglość.

Każdy zawodnik deklaruje wybrane przez siebie cel (cele) podając na piśmie ich współrzędne oraz swoje nazwisko i numer startowy, sklada je w wyznaczonym miejscu i wyznaczonym limicie czasu podanymi na odprawie.

Zawodnik, który zamierza zmienić swoją deklarację dotyczącą wybranych celów, może zrobić to skladając przed upływem wyznaczonego czasu kolejną deklarację, pod warunkiem, że będzie ona oznaczona w sposób umożliwiający odróżnienie jej od wcześniej złozonych deklaracji.

Osoba odpowiedzialna zamknie skrzynke na deklaracje dokładnie o wyznaczonym czasie, i będzie przyjmowała spóźnione deklaracje odnotowując na każdej z nich minuty i sekundy opóźnienia. Opóźnienie wynikające z tej procedury nie jest podstawą do protestu.

Jeżeli pilot spóźni się z deklaracją wybranego przez siebie celu, to otrzyma 100 pkt. karnych za każdą rozpoczetą minutę.

Dane konkurencji:

 • czas i miejsce składania deklaracji
 • dozwolona ilość celów
 • minimalna i maksymalna odległość celów od miejsca startu

Cel wyznaczony przez sędziego (JDG)

Zawodnicy starają się zrzucić marker jak najbliżej celu.
Wynikiem jest odległość od krzyża, jeśli jest wyłożony lub celu. Najmniejsza odległość jest najlepsza.

Dane konkurencji:

 • pozycja celu lub krzyża

Walc (HZW)

Zawodnicy starają się zrzucić marker do najbliższego krzyża (celu).   Wynikiem jest odległość od markera do najbliższego krzyża, jeśli jest wylożony lub celu.

Dane konkurencji:

 • pozycje różnych celów lub krzyży

Fly in (FIT)

Piloci wybierają własne miejsce startu i starają sie osiągnąć krzyż (cel).
Rezultatem jest odległość od znaku do krzyża. Najmniejsza odległość jest najlepsza.
Dozwolony jest tylko jeden zrzut markera lub lądowanie punktowane. Lądowanie punktowane musi byc zgłoszone przydzielonemu obserwatorowi tak szybko jak to jest możliwe.

Dane konkurencji:

 • pozycja celu(ów) lub krzyża(y)
 • minimalna i maksymalna odległość od miejsca startu do celu
 • ilość dozwolonych startów

Fly on (FOT)

Zawodnik zrzuca marker jak najbliżej celu wyznaczonego w trakcie lotu.
Rezultatem jest odległość od znaku do zadeklarowanego celu. Najmniejsza odległość jest najlepsza.

Zawodnik musi wyraźnie zapisać koordynaty deklarowanego przez siebie celu na markerze zrzucanym w poprzedniej konkurencji. Jeżeli poprzedni marker nie został zrzucony lub deklaracja celu nie została na nim napisana, to zawodnik nie osiąga rezultatu.

Aby zabezpieczyć się przed zgubieniem markera, zawodnik może osobiście zrobić wstepną deklarację wpisując koordynaty celu na raporcie obserwatora. Rezultat będzie mierzony do tak zadeklarowanego celu, w przypadku zagubienia markera z deklaracją celu lub gdy deklaracja na markerze jest nieczytelna. Jeżeli marker z czytelną deklaracją zostanie odnaleziony, to wstępna deklaracja jest nieważna. Zawodnik może zrobić lub zmienić wstepną deklarację w dowolnym czasie, jednak przed zrzuceniem markera w poprzedniej konkurencji. Ustne zadeklarowanie celu obserwatorowi jest nieważne.

Dane konkurencji:

 • minimalna odległość od markera i zadeklarowanego celu w poprzedniej konkurencji

Pogoń za lisem (HAH)

Zawodnicy lecą za balonem "lisem" i zrzucają markery jak najbliżej krzyża wyłożonego przez ten balon. Krzyż wyłożony jest nie więcej niż 2 metry "pod wiatr" od miejsca lądowania kosza balonu "lisa".

Rezultatem jest odległość od markera do krzyża. Najkrótsza odległość jest najlepsza.
Inny niż zamierzony czas lotu balonu "lisa" nie jest podstawą do zażalenia.
Balon "lis" może zostać opróżniony i wyniesiony z miejsca lądowania.
Z kosza balonu "lisa" moze być wywieszona płachta. Żaden z zawodników nie może wywieszać płachty podczas trwania konkurencji.

Dane konkurencji:

 • określenie balonu lisa
 • zamierzony czas lotu balonu "lisa"

Zatapianie okrętu (WTD)

Zawodnicy lecą do miejsca startu balonu "lisa", następnie lecą za balonem "lisem" i zrzucają markery jak najbliżej krzyża wyłożonego przez ten balon. Krzyż wyłożony jest nie więcej niż 2 metry "pod wiatr" od miejsca lądowania kosza balonu "lisa".

Rezultatem jest odległość od markera do krzyża. Najkrótsza odległość jest najlepsza.
Jeżeli balon "lis" nie wystartuje w ciągu 5 minut od określonego dla niego okresu startowego, to konkurencja jest odwołana.
Inny niż zamierzony czas lotu balonu "lisa" nie jest podstawa do zażalenia.
Balon "lis" może zostać opróźniony i wyniesiony z miejsca lądowania.
Z kosza balonu "lisa" może być wywieszona płachta. Żaden z zawodników nie może wywieszać płachty podczas trwania konkurencji.

Dane konkurencji:

 • określenie balonu "lisa"
 • określenie miejsca startu balonu "lisa"
 • określenie czasu startu balonu "lisa"
 • zamierzony czas lotu balonu "lisa"

Memoriał Gordona Bennetta (GBM)

Zawodnicy usiłują zrzucić marker w obszarze(rach) mierzonym(ych) jak najbliżej krzyża.
Rezultatem jest odległość od markera do krzyża (jeżeli jest wyłożony) lub celu. Najkrótsza odległość jest najlepsza.

Dane konkurencji:

 • określenie miejsca wyłożenia krzyża
 • określenie obszaru(ów) mierzonego(ych)

Lot kalkulowany (CRAT)

Zawodnicy usiłuja zrzucić marker w obszarze mierzonym jak najbliżej krzyża. Obszar(y) mierzony(e) mają osobne okresy czasowe aktywnosci.
Rezultatem jest odległość od markera do krzyża. Najkrótsza odległość jest najlepsza.
Zawodnik, który nie zrzuci swojego markera w obszarze mierzenia w okresie jego aktywności nie osiaga rezultatu.

Dane konkurencji:

 • określenie pozycji krzyża
 • określenie obszarów mierzonych i ich okresów aktywności
 •  minimalna i maksymalna odległość miejsca startu od celu

Wyścig do strefy

Zawodnicy usiłują zrzucić marker w najkrótszym czasie w obszarze (obszarach) pomiarowym.
Rezultatem jest ustalony czas pomiędzy startem a lądowaniem. Najkrótszy czas jest najlepszy.

Czas jest liczony do momentu zobaczenia przez obserwatora zrzutu markera, jego upadku na ziemię lub odnalezienia i podjęcia z ziemi przez obserwatora, zależnie od tego co było pierwsze. Obserwatorzy przygotowując się do tej konkurencji musza upewnić się, że posiadają stopery.

 Dane konkurencji:

 •  określenie czasu
 •  opis obszaru (obszarów) pomiarowego

Łokieć (ELB)

Zawodnicy usilują jak najbardziej zmienić kierunek w trakcie lotu. Zmiana kierunku jest kątem między punktami "A", "B" i "C".
Rezultatem jest kąt ABC. Najmniejszy kąt jest najlepszy.

Dane konkurencji:

 •  określenie punktów "A" i "B"
 •  minimalna i maksymalna odległość między "A" i "B"
 •  minimalna i maksymalna odległość między "B" i "C"

Zajmowanie terenu

Zawodnicy usiłują osiągnąć jak największą powierzchnię trójkata zawartego pomiędzy "A", "B" i "C".
Rezultatem jest powierzchnia trójkąta ABC. Najwieksza powierzchnia jest najlepsza.

Dane konkurencji:

 • miejsce punktu "A"
 • sposób określenia punktu "B"
 • sposób określenia punktu "C"
 • określenie obszaru (obszarów) pomiarowych

Minimalny dystans

Zawodnicy rzucajś markery jak najbliżej wspólnego miejsca startu, po przeleceniu wyznaczonego minimalnego czasu.
Rezultatem jest odległość od znaku do wspólnego miejsca startu. Najmniejsza odleglosc jest najlepsza.

Pomiar wykonywany jest od znaku, jeżeli obserwator widział zrzut markera po upływie minimalnego czasu lotu. W przeciwnym przypadku pomiar dokonywany jest od miejsca lądowania balonu, o ile balon był widziany w powietrzu przez obserwatora lub komisję sędziowską po upływie minimalnego czasu lotu.

Kara za przekroczenie przepisu dotyczącego opuszczenia obszaru startu wynosi 100 punktów konkurencji za każdą rozpoczętą minutę.

Kara za każdy kontakt z ziemią w tej konkurencji wynosi 500 punktów konkurencji.

Dane konkurencji:

 • minimalny czas lotu
 • ustalenie liczenia czasu

Najkrótszy lot

Zawodnicy rzucają markery jak najbliżej wspólnego miejsca startu, w wyznaczonym obszarze (obszarach). Miejsce startu znajduje się poza tym obszarem (obszarami).
Rezultatem jest odległość od znaku do wspólnego miejsca startu.

Dane konkurencji:

 • określenie obszaru (obszarów) rzutu markerów

Minimalny dystans rzutu dwóch markerów

Zawodnicy rzucają dwa markery w dwóch osobnych obszarach tak, aby odległość między tymi markerami byla jak najmniejsza.
Rezultatem jest odległość pomiędzy znakami, najmniejsza odległość jest najlepsza.

Zawodnicy nie osiągają rezultatu, jeżeli jeden albo oba znaki znajdują się poza obszarami rzutów markerów lub oba znaki znajdują się w jednym obszarze.

Dane konkurencji:

 • określenie obszarów rzutów markerów

Maksymalny czas

Zawodnicy usiłują zrzucić marker jak najdalej od wspólnego miejsca startu, w jak najdłuższym czasie.
Rezultatem jest odległość od znaku do miejsca startu. Najwieksza odleglosc jest najlepsza.
Jeżeli obserwator nie widział zrzutu markera, jego upadku na ziemię lub odnalezienia w maksymalnym okresie czasu, zawodnik nie osiąga rezultatu.

Dane konkurencji:

 • maksymalny czas
 • ustalenie liczenia czasu

Maksymalny dystans

Zawodnicy starają się osiagnąć najwiekszą odległość od miejsca startu do markera w określonym obszarze(ach) mierzenia.
Wynikiem zawodnika jest odległość od miejsca startu do markera. najwieksza odległość jest najlepsza.

Dane konkurencji:

 • okreslenie obszaru (obszarów) pomiarowych

Maksymalna odległość rzutu dwóch markerów

Zawodnicy rzucają dwa markery jak najdalej od siebie w wyznaczonym obszarze (obszarach).
Rezultatem jest odległość pomiędzy znakami. Najwieksza odległość jest najlepsza.

Dane konkurencji:

 • określenie obszaru (obszarów) rzutu markerów

Kąt

Zawodnicy usiłują osiagnąć jak najwiekszą zmianę kierunku od założonego kierunku. Zmiana kierunku jest kątem zawartym pomiędzy zalożonym kierunkiem i linią "A-B".

Rezultatem jest kąt pomiędzy założonym kierunkiem i linia "A-B". Najwiekszy kąt jest najlepszy.

Dane konkurencji:

 • określenie punktów "A" i "B"
 • zalożony kierunek
 • minimalna i maksymalna odległość między "A" i "B"

Powyższa konkurencja uznana jest za tymczasową i nie powinna być rozgrywana podczas mistrzostw świata, Europy i światowych igrzysk lotniczych. Zachęca się jednak Dyrektorów innych zawodów do rozgrywania tej konkurencji i dzieleniem się doświadczeniami z Miedzynarodową Komisją Balonową FAI.

Opracowano na podst. Regulaminu Balonowych Mistrzostw Polski w klasie AX.