Konkurs fotograficzny: "Balony w czerni i bieli oraz kolorze”

  • 2014-04-30 22:00:00

"Balony w czerni i bieli oraz kolorze” - tak brzmi temat konkursu organizowanego przez Krośnieński Portal Informacyjny KrosnoCity.pl, w ramach odbywających się jubileuszowych XV Międzynarodowych Górskich Zawodów Balonowych w Krośnie (1-3 maja 2014).

Konkurs skierowany jest do amatorów fotografii. Z pośród nadesłanych prac wyłonione zostaną dwie fotografie (dwóch laureatów), jedna wykonana techniką w kolorze, druga monochromatyczna (czarno-biała).

Poza techniką wykonania ważny jest pomysł i twórcza interpretacja tematu! Operuj subtelną grą światła i cienia, kompozycją kadru, zamknij swoją interpretację w obrazie fotograficznym. Wychwyć w otaczającej rzeczywistości piękno balonowego pejzażu. Pamiętaj: fotomontaże zostaną odrzucone jako niezgodne z regulaminem. Nie zwlekaj, chwytaj za sprzęt już dziś! Aparat -Akcja!

Prace oceni czteroosobowe jury, w którym zasiądą między innymi znawcy fotografii.

Warunki techniczne
Jedna osoba może zgłosić tylko 2 zdjęcia zrobione w wersji kolorowej lub monochromatycznej (czarno-białe).

Dla zwycięzców przewidziana jest pamiątkowa nagroda, a także pokonkursowa publikacja najlepszych prac w albumie FOTO na KrosnoCity.pl oraz na naszym profilu facebookowym. Zdjęcia opublikowane zostaną również na oficjalnej stronie www.gorskie-zawody-balonowe.pl oraz na oficjalnym profilu FB zawodów.

Na prace czekamy do 4 maja 2014. Należy je przesłać mailem na adres redakcja@krosnocity.pl. W tytule należy wpisać: KONKURS FOTO-BALONY.

Regulamin konkursu fotograficznego „Balony w czarno-bieli i kolorze”

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Krośnieński Portal Informacyjny KrosnoCity.pl

2. Zdjęcia należy nadsyłać do 4 maja 2014 roku na adres mailowy: redakcja@krosnocity.pl, tytułem: Balony w czerni i bieli oraz kolorze. W treści wiadomości należy podać swoje imię i nazwisko.

3. Rozstrzygnięcie konkursu: 6 maja 2014.

4. Wyniki Konkursu oraz czas i miejsce wręczenia nagród zostaną podane na portalu KrosnoCity.pl oraz na stronie www.gorskie-zawody-balonowe.pl, a także na portalach społecznościowych: fb.com/gorskiezawodybalonowe oraz fb.com/krosnocity

Laureaci otrzymają również powiadomienie drogą mailową.

II. Uczestnicy
1. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy goście XV Górskich Zawodów Balonowych, mieszkańcy Krosna i regionu, czytelnicy portalu KrosnoCity.pl

2. Konkurs skierowany jest do amatorów fotografii.

3. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są: organizatorzy Konkursu, akredytowani dziennikarze XV Górskich Zawodów Balonowych i „Balony nad Krosnem”, zawodnicy XV GZB oraz organizatorzy imprezy.

4. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 2 prace (zdjęcie w kolorze lub zdjęcie czarno-białe). Nagrodzona może zostać najwyżej jedna praca danego Uczestnika.

III. Zasady Konkursu
1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie fotografii  na której uwieczniony zostanie majowy pejzaż z balonami w tle. Inspiracje wykonania fotografii są dowolne.

2. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:  konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych, korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie).

3. Nie będą akceptowane prace: z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej, powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).

IV. Kryteria nadsyłania prac
1. Zdjęcia należy nadsyłać do 4 maja 2014 roku na adres mailowy: redakcja@krosnocity.pl, tytułem: Balony w czarno-bieli i kolorze. W treści wiadomości należy podać swoje imię i nazwisko.

2. Prace muszą spełniać następujące kryteria:
- minimalne wymiary fotografii 1600px na dłuższym boku
- maksymalne wymiary fotografii 2500px na krótszym boku
- zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG

V. Jury
1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora.

2. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nierealizujących tematu Konkursu lub niespełniających innych zasad Konkursu. Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone prace zdradzające wady formalne (słaba jakość zdjęć, zbyt mała rozdzielczość itp.). Odrzuceniu podlegają zdjęcia, na których znajdują się znaki, cyfry (daty, znaki wodne, podpisy, ramki).

3. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

VI. Nagrody
1. Organizatorzy uhonorują dwóch laureatów konkursu, (najlepsze zdjęcie w kolorze i najlepsze zdjęcie w czarni i bieli) pamiątką z XV Górskich Zawodów Balonowych w Krośnie.

2. Wszystkie prace uczestników zostaną opublikowane w fotogalerii na Krośnieńskim Portalu KrosnoCity.pl oraz na oficjalnej stronie www.gorskie-zawody-balonowe.pl, a także na profilach społecznościowych: oraz fb.com/krosnocity oraz fb.com/gorskiezawodybalonowe

Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą mailową.

VII. Postanowienia końcowe
1. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że: akceptuje niniejszy Regulamin i jest autorem nadesłanych zdjęć.

2. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu.

3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn. 29.08.1997 r.  Dz.U. Nr 133 poz. 833 z póz. zm.

4. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności obejmującej uprawnienie do: utrwalania, zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką drukarską, wprowadzenia do obrotu w kraju i za granicą , wprowadzenia do pamięci komputera, publikacji w tytułach Organizatora, publikacji na stronie internetowej Organizatora (www.KrosnoCity.pl) oraz na profilu Organizatora w serwisie Facebook.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.