Projekt Unijny pn. "Podniebne pogranicze"

  • 2014-03-26 11:11:58

Tytuł projektu: Podniebne pogranicze

Termin realizacji: luty 2014 - czerwiec 2014
Całkowite koszty kwalifikowalne: 58 821,15 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 49 997,97 EUR 85% (% kosztów kwalifikowalnych)
Dofinansowanie z budżetu państwa: 5 882,11 EUR 10% (% kosztów kwalifikowalnych)
Program: Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia społeczności lokalnych (PL,SK) oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez nawiązanie trwałej kooperacji transgranicznej i stworzenie nowej oferty turystycznej, pod nazwą "Podniebne Pogranicze", bazującej na tradycjach lotniczych obszaru polsko-słowackiego pogranicza.

Cele szczegółowe:
1. Nawiązanie i intensyfikacja bezpośrednich kontaktów transgranicznych w drodze odwołania do tradycji lotniczych Podkarpacia i kraju Preszowskiego, organizacji polsko-słowackich zawodów balonowych, warsztatów baloniarskich oraz tworzenie transgranicznego transferu wiedzy
i doświadczenia, budowanie partnerskich relacji pomiędzy polskimi i słowackimi organizacjami, które staną się gwarantem kontynuacji współpracy w przyszłości.

2. Stworzenie nowego segmentu promocji regionu pogranicza poprzez potencjał marketingowy tkwiący w baloniarstwie i w niematerialnym dziedzictwie kulturowym, w tradycjach lotniczych, balonowych polsko-słowackiego pogranicza.

3. Wzrost popularności sportu balonowego oraz rekreacji balonowej wśród społeczności polsko-słowackiego pogranicza, zwiększenie liczby potencjalnych zawodników i grona hobbistów - baloniarzy w drodze organizowanych warsztatów oraz stworzenia i działalności trwałej struktury organizacyjnej - Klubu Baloniarza.

Działania podejmowane w ramach projektu:
W ramach kompleksowej inicjatywy opartej na transgranicznej sieci współpracy planuje się, w okresie od 1 lutego 2014r. do 30 czerwca 2014r., realizację następujących działań przyczyniających się do osiągnięcia zaplanowanych celów projektu:

1. Organizacja warsztatów baloniarskich dla polskiej i słowackiej młodzieży (Krosno, Svidnik)
Przewiduje się organizację 2 edycji warsztatów baloniarskich na terenie Polski i Słowacji dla 100. osobowej grupy młodzieży. Warsztaty zostaną przeprowadzone przez wykwalifikowanego instruktora, który zaznajomi uczestników z tajnikami balonowego sportu, przedstawiając m.in. typologię balonów, niezbędny sprzęt do uprawiania tego niezwykłego sportu itp. Warsztaty odbędą się w placówkach szkolnych na terenie Krosna i Svidnika.

2. Organizacja konsultacji społecznych w Polsce i na Słowacji, których celem będzie stworzenie koncepcji nowej oferty turystycznej - "Podniebne Pogranicze". Działania inicjujące ofertę zawarte są w niniejszym projekcie. Debata, w trakcie konsultacji, będzie moderowane przez eksperta. Spostrzeżenia uczestników konsultacji oraz osób wypełniających specjalną ankietę (ankieta będzie przeprowadzana podczas wszystkich działań projektu) zostaną zestawione i opublikowane jako odrębny dokument, tworząc jeden z rezultatów projektu.

3. Kampania promocyjna obejmująca obszary polsko-słowackiego pogranicza dotycząca marki/oferty turystycznej pod nazwą "Podniebne Pogranicze" (audycje radiowe, informacje na portalach internetowych, artykuły w prasie)

4. Organizacja polsko-słowackich zawodów balonowych (Krosno)
W trzydniowych zawodach balonowych wezmą udział załogi z Polski i Słowacji. W trakcie 6. startów balonów (2 starty dziennie - godz. 6.00 i 18.00) załogi zmierzą się z szeregiem konkurencji (m.in. Cel wyznaczony przez sędziego (JDG), Walc (HZW), Fly in (FIT), Fly on (FOT)). Sędziowie po weryfiakcji wyników i zestawieniu rezultatów poszczególnych konkurencji wyłonią najlepszą załogę balonową polsko-słowackiego pogranicza. Dla pasjonatów baloniarstwa przewidziano możliwość skorzystania z tzw. "balonu na uwięzi". W celu zachęcenie społeczności pogranicza do uczestnictwa w zawodach organizatorzy zorganizaują również imprezę towarzyszącą, na której zaprezentują się amatorskie zepoły artystyczne z Polski i Słowacji.

5. Organizacja konferencji pt. "Tradycje lotnicze pogranicza jako potencjalny produkt turystyczny", której przedmiotem będzie prezentacja zaplecza lotniczego obszarów pogranicza i możliwości posłużenia się, jego niewykorzystanym dotychczas potencjałem, w celu rozwoju społeczno-gospodarczej rzeczywistości regionu, w tym realnych szans na utworzenie nowych miejsc pracy i intensyfikację działań związnych z promocją loklanej marki "Podniebne Pogranicze". W trakcie konferencji przewidziany jest panel dyskusyjny poświęcony strategii rozwoju obszarów pogranicza w oparciu o nowopowstałą ofertę.

6. Stworzenie Klubu Baloniarza zrzeszającego pasjonatów sportu i rekreacji balonowej. Organizacje partnerskie udostępnią członkom Klubu niezbędne zaplecze wraz z specjalistyczną wiedzą potrzebną do realizacji pasji baloniarskiej. Wprowadzą członków Klubu Baloniarza w kuluary sportów balonowych. Wspomogą również Klub w tematycznym szkoleniu członków organizacji.

Beneficjent:
Fundacja "Otwartych Serc" im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej

Partnerzy projektu:

Partnerzy krajowi:
Aeroklub Podkarpacki - Szkoła Lotnicza
Fundacja NOVI
Gmina Krosno

Partnerzy zagraniczni:
Aeroklub Duklianskych Hrdinov (Aeroklub Svidnik)
Mesto Svidnik